सुपरिवेक्षक तथा गणक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!