सुपरिवेक्षक तथा गणकका लागि अन्तर्वार्ताको मिति तय गरिएको सम्बन्धमा !!!