सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धि ठेक्का रद्द गरिएको सूचना !!!

Supporting Documents: