लिखित दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना !!!