नमुना नगर बाल संजाल लाइृ ३ दिने क्षमता बिकास तालिम संचालन गरेको ।