अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको चिकित्सक बाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच शिविर एवं अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण शिविर सम्बन्धि सूचना !!!