रामधुनी नगरपालिका आ.व. २०७७/०७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम