रामधुनी नगरपालिका आ.व. २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम